Σελίδες

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΜΑΕΚ: Απολύτως αναμενόμενη η υποχρεωτική Ακύρωση τόκων β' εξαμήνου 2012

Στην υποχρεωτική ακύρωση πληρωμής τόκου για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 – 30 Δεκεμβρίου 2012 σε Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου με κωδικό BCOCO/ΤΚΜΑΕ και BOCB4/ΚΥΠΡΟ4 αντίστοιχα προχώρησε η Τρ. Κύπρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόφαση της Τρ. Κύπρου αφορά τα:

- Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Τράπεζας εκδομένα σε Ευρώ που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) με κωδικό BCOCO/ΤΚΜΑΕ και κωδικό BOCB3/ΚΥΠΡΟ3, αντίστοιχα

- Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Τράπεζας εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής που διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ και στο ΧΑ με κωδικό BCCOD/ΤΚΜΕΔ και με κωδικό BOCB4/ΚΥΠΡΟ4, αντίστοιχα,(συνολικά «ΜΑΕΚ»), με βάση τις πρόνοιες του Όρου 5 των Όρων Έκδοσης των ΜΑΕΚ ως αυτοί παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011 («Όροι Έκδοσης»).

Με βάση τις πρόνοιες του Όρου 5 η τράπεζα προβαίνει σε Υποχρεωτική Ακύρωση Πληρωμής Τόκου για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 – 30 Δεκεμβρίου 2012. Σύμφωνα με τους Όρους Έκδοσης, η ακυρωθείσα πληρωμή τόκου είναι πλήρης και αμετάκλητη και χάνεται και δεν καθίσταται πληρωτέα.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η τράπεζα επεξεργάζεται σχέδιο το οποίο θα απευθύνεται στους κατόχους των ΜΑΕΚ. Λεπτομέρειες για το προτεινόμενο σχέδιο θα ανακοινωθούν εντός των προσεχών ημερών.

Πηγή:  http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1691848


Πηγή:www.capital.gr