Σελίδες

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

Τράπεζα Κύπρου: Προειδοποίηση για σημαντικές επιβαρύνσεις από επισφάλειες

Τα κέρδη του 2012 θα παρουσιάσουν σημαντική αρνητική απόκλιση σε σχέση με το 2011 λόγω αυξημένων προβλέψεων και μειωμένων λειτουργικών εσόδων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία και πριν την απομείωση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012 αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική αρνητική απόκλιση σε σχέση με τα αντίστοιχα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα του έτους 2011.

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις για απομείωση δανείων (ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης και της εφαρμογής αυστηρότερων κριτηρίων στα πλαίσια του ελέγχου της PIMCO) όπως και μειωμένα λειτουργικά έσοδα.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, θα επηρεαστούν αρνητικά οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος.

Σημειώνεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος ανήλθε σε 7,6% με τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 5,0% και 7,3% αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων ενδέχεται με βάση τις πιο πάνω εκτιμήσεις να διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2012 σε επίπεδα κάτω του 5%.

Εν όψει του ότι οι όροι έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) προνοούν την υποχρεωτική μετατροπή των ΜΑΕΚ σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας, η Τράπεζα βρίσκεται σε επαφή με τις Εποπτικές Αρχές και την Τρόικα, με στόχο την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
 
Πηγή: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=490497